Home
logo-ro
DSCF1550.JPG DSCF1555.JPG DSCF1562.JPG DSCF1570.JPG DSCF1575.JPG DSCF1576.JPG RO_VL_Romanii_de_Jos_Hurezi_bolnita_si_foisor RO_VL_Romanii_de_Jos_Hurezi_viata_adevaratului_calugar RO_VL_megalinartul_MD-bolnita_AMD pridvor_hurezi.JPG

Mânăstirea Hurezi

 • Cod LMI: VL-II-a-A-09894
 • Localizare:

  sat aparținător ROMANII DE JOS, str. Mănăstirii 164-164 A,164 B, oraș HOREZU, jud. Vâlcea

 • Istoric:

  Ansamblul monastic Hurezi

  Localitatea Romani, plaiul Horez, este atestată la 1487 (satul Huhurez este întărit lui Roman). Romanii de Jos este cumpărat la 1685 de marele spătar Constantin Brâncoveanu, viitorul Domn. Iniţial mănăstire de călugări, ansamblul a fost conceput după tipicul marilor mănăstiri de la Muntele Athos. 

  Construcția Mănăstirii Hurezii ot sud Vâlcea, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, a fost începută în al doilea an de domnie al  lui Constantin  Brâncoveanu (1690). Întregul ansamblu a fost încheiat în anul 1697.   Şantierul a fost condus de stolnicul Pârvu Cantacuzino vărul domnului urmat din 1691 de un alt dregător armaşul Cernica Ştirbei Izvoranu, conform pisaniei săpată în piatră, în pridvor deasupra uşii de intrare, la Biserica Mare:

  "Să/de/voiu intra în sălaşul casei meale, au să voiu sui spre aşternutul patului mieu, să voiu da somn ochilor miei şi plohupelor meale dormitare şi răpaos tâmplelor meale, până nu voiu afla loc Domnului şi sălaş D/u/mnezeului lui Iacov, jurându-să cânta şi zicea marele proroc şi împărat D/a/v/i/d. Aceasta dară şi în mintea luminatului şi înălţatului Ioan Constantin Basarab voevod, domn şi oblăduitor Ţărei Rumâneşti, încă din tinereţele sale hotărât având, n-au dat odihnă mădularilor sale nici răpaos gândurilor sale până n-au aflat aice loc D/o/mnului, unde această frumoasă şi sf/â/ntă mănăstire, lăcaşul lui D/u/mnezeu, din temelie cu multă osârdie şi cu mare cheltuială au zidit şi au rădicat marelui Constandin şi Elenii, semnaţilor înpăraţ/i/, tocma cu Ap/o/st/o/lii, spre scutarea şi paya ei închinându-o; cari mari şi sf/i/nţi împăraţi D/u/mn/e/zeului şi Mântuitorului nostrum Is.Hs. şi aicea jos pre lume au trăit şi în Ierusalimul cel de sus să trăiesc în veaci,nehotărâţi, slăvindu-se şi căntându-să. Acest sf/â/nt şi luminat lăcaş blagocestivului Domn făcănd aşa l-au înfrumuseţat şi cu de toate înzestrat, căt nemoartă pomenire lui şi părinţilor, moşilor, strămoşilor şi tot bătrân şi bl/a/gorodnicului  său neam în veac să rămăe şi să se laude au lăsat , sfârşindu-se la anul de la yidiea Lumii 7200 şi de la Sp/ă/seniia ei 1692 în luna lui iunie, ispravnic fiind Părvul Cantacuzino marele stolnic". A fost o mănăstire bogată, domnitorul acordându-i numeroase privilegii, moşii şi sate de rumâni, robi, vii, păduri, hanuri, mori, metocuri.

  Primul egumen (stareţ) al mănăstirii Hurezi a fost arhimandritul Ioan, care a avut o participare directă pe timpul construcţiei ansamblului:

  Incinta a fost completată în 1753 prin adăugarea de către egumenul Dionisie II Bălăcescu, a unui foişor  pe latura vestică a incintei.           

  În secolul al XIX-lea Marele ban Grigore Brâncoveanu, strănepotul domnului finanţează (1827) reparaţii şi extinderi continuate de arhimandritul Hrisant  (năstavnicul mănăstirii Hurez - 1829-1854). Se fac lucrări în spiritul arhitecturii neoclasice: înălţarea turnului clopotniţă, noi foişoare, se face extinderea  casei domneşti (spre sud, cu un geamlâc). În exteriorul incintei principale (în incinta a II-a) se alipeşte în colţul sud-vestic o clădire cu etaj  (a funcţionat ca spital),   acareturi şi fântâna (1838).  Un document important, acuarela de la 1850 a lui Freiwald înfăţişează latura de sud a mănăstirii după amintitele intervenţii (desenul poate fi văzut în muzeul amenajat în fostul palat domnesc ) .  

  La 1862 devine mănăstire de maici, iniţial  a fost mănăstire  cu călugări. Hurezi nu a fost mănăstire închinată. 

  A suferit distrugeri după seismul din 1738 şi în timpul războaielor din 1716-1718 (curtinele) şi 1787-1788 (bolniţa, stăreţie şi arhondaric). 

  Reparaţii importante se fac la 1827 ( marele Ban Grigorie Brâncoveanu – vezi inscripţia parţial ştearsă de pe zidul pridvorului, în medalion) şi 1872, 1882.

  A fost restaurată de Comisiunea Monumentelor Istorice la 1907-1912 ( arh. Ghika-Budeşti) şi Direcţia Monumentelor Istorice 1957-1964 (arh. Ştefan Balş), iar pictura bisericii mari după 1995 (Teodora Spătaru) – acestea fiind etapele cele mai însemnate.

 • Descriere:

  Complexul  monahal de la Romanii de Jos, situat în nordul Olteniei în depresiunea subcarpatică Horezu, pe un teren accidentat străjuit de pădure, este cel mai vast şi cel mai valoros   ansamblu  monastic, din Ţara Românească.

  Ansamblul este clasat monument istoric de valoare naţională şi universală (grupa valorică A) şi  înscris în Lista Patrimoniului Mondial  - UNESCO/1994. Mănăstirea Hurezii ot sud Vâlcea, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu socotit a fi la apogeul evoluţiei artei şi arhitecturii, este unul din puţinele ansambluri monument istoric unitare, realizate într-o singură etapă, fără reconstruiri sau adaosuri ulterioare semnificative care să altereze substanţa originară.

   Prin frumuseţea proporţiilor, prin îndemânarea  cu care este concepută compoziţia din punct de vedere arhitectural, prin bogata şi măiestrita sa decoraţiune sculptată şi frumuseţea picturii Hurezi rămâne un punct de referinţă în cultura  României şi deopotrivă a Europei.

  Ansamblul mănăstirii se compune din : Biserica mare "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” (VL-II-m-A-09894.01), Paraclisul "Naşterea Maicii Domnului” (VL-II-m-A-09894.02   ), Palatul Domnesc(VL-II-m-A-09894.03   ), Trapeză( VL-II-m-A-09894.04),    

  Turn poartă – clopotniţă(VL-II-m-A-09894.05   ), Corpuri de chilii - laturile N, V, S (incinta I-a) (VL-II-m-A-09894.06   ), Zid de incintă (VL-II-m-A-09894.07   )

  Fântână (VL-II-m-A-09894.08   ), Clădiri anexe (incinta a II-a) – (VL-II-m-A-09894.09)  

  Incinta Mănăstirii Hurezi este înconjurată de alte aşezăminte  monahale:  la est faţă de nucleul central, în incinta a II-a – Bolniţa ctitorie a doamnei Maria; la nord - schitul Sf. Apostoli – ctitorit de Brâncoveanu şi de stareţul Ioan ; la vest -schitul Sf. Ştefan – ctitorit de Ştefan fiul domnitorului ; la sud în satul Romanii de   Jos - biserica "Sf. Îngeri”-Ţigănie, iar spre nord-vest în hotarul satului Romanii de Sus - ruinele schitului "Sf. Ioan”.

  Unică în Europa prin programul de arhitectură şi prin modul de  punere în operă, Mănăstirea Hurezi reprezintă mai mult decât o sinteză post bizantină: sinteza brâncovenească.      

            Brâncoveanu nu ctitoreşte o mănăstire domnească doar, el creează un cadru construit - un decor adaptat unui ceremonial de curte (aulic), parte a programului său de guvernare; fastul ambianţei construite şi scara monumentală sunt comandate de noua calitate de mănăstire rezidenţială care trebuia să fie Hureziul. 

  Este un ansamblu conceput după principii renascentiste de simetrie şi ierarhizare a volumelor, cu foarte valoroase  elemente compoziţionale, sculpturale şi picturale prin care ctitorul confirmă continuitatea cultului de rit bizantin, afirmă importanţa scaunului principelui în lumea ortodoxiei, afirmă noutatea guvernării, şi receptivitate faţă de alte zone culturale, putere de asimilare, de selecţie, de sinteză.

  Dimensiunile incintei sunt condiţionate de mărimea bisericii şi la amplasarea ei  faţă de celelalte componente ale ansamblului s-a ţinut seama de amintitele principii ordonatoare. Este o arhitectură a plinurilor de zidărie agrementată de  prezenţa  galeriilor  deschise ale corpurilor de chilii etajate dezvoltate pe cele trei laturi ale incintei - înşiruire întreruptă şi agrementată de foişoarele ce deservesc clădirile.    Jocul dintre plin şi gol al zidurilor şi galeriilor, repertoriul formelor asimilate,  accentele volumetrice toate acestea conferă Hurezilor specificul naţional, o fac neconfundabilă în spaţiul european.

             Incinta I-a a mănăstirii Hurezi (incinta principală), este amplasată pe un teren uşor înclinat spre sud, singura diferenţă de nivel importantă se găseşte la limita apuseană a incintei, la baza paraclisului. Incinta e închisă pe trei  laturi (nord, vest, sud) de clădirile pe două nivele ale chiliilor şi ale reşedinţei principelui Brâncoveanu. Este o incintă patrulateră  în care  biserica mare cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, asemeni catoliconului marilor mănăstiri de la  Muntele Athos ocupă locul central.   Celelalte funcţiuni sunt dispuse pe două nivele,  perimetral şi cu excepţia paraclisului, orientate către curte -  funcţiunea de apărare în cadrul Hurezilor este subsidiară.

  Latura de sud: Palatul domnesc pe parter şi etaj  reprezintă volumul principal.  La mijloc prinsă între şi chilii, şi palat se ridică clopotniţa, care cuprinde  un parter  (gangul de intrare) un etaj-tainiţă şi ultimul nivel cu camera clopotelor/clopotniţa propriu-zisă.

  Latura de vest:clădirea compusă din parter şi etaj cuprinde de asemenea chilii care prind la mijloc paraclisul. Tot în această parte a incintei se află somptuosul Foişor al lui Dionisie.

  Latura de nord: este exclusiv ocupată de chilii iar în colţul de nord-est de locuinţa Doamnei.

  Latura de est: nu are clădiri adiacente, curtea este închisă doar prin zid (excepţie face fântâna alipită pe acest zid spre colţul nord-estic, acolo unde era casa Doamnei ).  

             Biserica mare ``Sf. Constantin şi Elena``. Construcţia este începută în al doilea an de domnie şi încheiată în al şaselea an al domniei  lui Constantin  Brâncoveanu (1692 – 1694),  sfinţită la  8 iulie 1694,  reparată la 1827, 1872, 1907-1912, 1957 – 1964.

  Biserica mare (catoliconul mănăstirii ) este o  biserică cu plan triconc şi cu pronaos  supralărgit. Soluţia adoptată pentru zidirea pronaosului este o preluare a modelului bisericii episcopale de la Curtea de Argeş.

  Absida altarului care este decroşată, este flancată de două absidiole (cuprinse în masivul de zidărie), dreptunghiulare boltite cilindric. Aceste absidiole constituie cele două anexe ale altarului – proscomidia şi diaconiconul. Naosul de formă dreptunghiulară (la care se adaugă lateral cele douaă abside) este surmontat de turla Pantocratorului.  Altarul este delimitat de naos printr-un iconostas din lemn de tei suflat cu aur. Pronaosul supralărgit este separat de naos printr-un zid plin, străpuns de o singură uşă. Doi stâlpi în locul celor 12 de la Argeş susţin împreună cu zidul transversal al naosului cea de a doua turlă. Restul încăperii pronaosuluii este coperit cu suprafeţe de boltă cilindrică iar cele două din colţuri cu bolţi  rezultate din intersecţia a doi cilindri (voutes d`aretes). Un pridvor deschis sprijinit pe 10 coloane cu baze şi capiteluri sculptate precede pronaosul (este mai scund decât nava bisericii). Înălţimea exterioară a pridvorului este mai mică decât a bisericii, numai brâul median rămâne la acelaşi nivel.

  În interiorul bisericii se găsesc mormintele  al  lui Constantin Brâncoveanu (rămas gol), al stolnicului Pârvu Cantacuzino primul ispravnic, al domniţei Anca Brâncoveanu, al  arhimandritului Ioan primul stareţ, al  Mariei Bengescu şi  al lui Ioan Măldărescu.

  Centrat pe faţada vestică este alipit un pridvoraş-baldachin care acoperă treptele, amintind de aghiazmatarul de la Curtea de Argeş. La exterior faţada este împărţită în două suprafeţe egale prin brâul median (un tor decorat cu motive florale din stuc încadrat de două şiruri de cărămidă zimţuită), cele două registre  sunt decorate cu panouri  dreptunghiulare în registeul inferior şi terminate în arc de cerc  în registrul superior. Panourile din registrul superior  au în centru, ca la  biserica din Curtea de Argeş, rozete  din stuc. Ancadramentele sunt din piatră -  de inspiraţie gotico-moldovenească. Pridvorul şi  baldachinul sunt zugrăvite în exterior, aşa cum fuseseră după o moda a secolului  XIX  şi  cele două turle. Uşa de intrare este încadrată de un portal din marmoră sculptată;deasupraarcului în acoladă încadrat de stema Ţării Româneşti şi cea a Cantacuzinilor, fiind situată  pisania.  Au fost asimilate aici, ca şi la celelalte componente ale ansamblului,  elemente formale şi de detaliu occidentale renascentiste, baroce şi orientale, pentru a se obţine imaginea arhitecturală dorită, rezultând sinteza brâncovenească.      

               O noutate remarcabilă la Hurezi sunt portretele din pridvor care constituie o primă înfăţişare a  principalilor actori - înfăţişaţi pe peretele  estic al pridvorului, în stânga intrării – cei care au realizat şi urmărit sub patronajul artistic al domnitorului,  bunul mers al construcţiei:

  - Ispravnicii: marele armaş Cernica Ştirbei Izvoranu, pârcălabul Badea, vornicul Apostol care au transpus gândul comanditarului (urmând primului ispravnic stolnicul, Pârvu Cantacuzino)

  - Şefii echipelor de meşteri: Manea  vătaful zidarilor, Vucaşin Caragea pietrarul, Istrate lemnarul.  

  Remarcabilă este şi galeria de chipuri din pronaos acolo unde trebuia să fie şi  mormântul ctitorului. Tabloul votiv este un veritabil tablou genealogic familia ctitorului  flancată de strămoşii direcţi materni (rudele cantacuzineşti) şi paterni  (strămoşii voevodali ai spiţei brâncoveneşti de la David postelnicul), şirul domnilor din neamul Basarabilor,  reprezintă un manifest unic şi ostentativ  al legitimităţii , continuităţii  şi tradiţiei medievale.

  Pictura murală şi iconografică de factură academică paleologă de foarte bună calitate, introduce noi teme între care scene cu caracter moralizator şi escatologic. Scena Judecăţii de apoi va deveni nelipsită pe zidul pridvoarelor în tot secolul XVIIII şi XIX.  Echipa de zugravi: pictorul de curte Constantinos, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe, şi Ioachim  (primii doi greci) - este un grup de artişti care au decorat mai apoi pe parcursul a două decenii şi alte edificii de cult olteneşti (Polovragi, Cozia, Surpatele, Bistriţa, Sărăcineşti)        

  Paraclisul ``Naşterea Maicii Domnului`` (1697, zugrăvit la 1703)    Paraclisul este un element important compoziţional  în organizarea  volumelor în cadrul ansamblului şi un reper şi punct de interes pentru vizitator, în contrapondere  cu biserica mare.  Este aşezat pe mijlocul laturii din spre apus a incintei la un nivel superior  catului de sus al corpului de chilii  dominând atât din spre curte şi din spre exterior celelalte clădiri. La exterior faţada este ritmată de cele două registre de panouri încadrate  cu ciubuce rotunjite şi despărţite prin obişnuitul brâu median. Chenarele ferestrelor (ca şi a ancadramentelor ferestrelor şi uşii trapezei) ca şi colanele  foişorului sunt din piatră. Este o clădire de mici dimensiuni cu altar şi naos cu foişor spre exteriorul incintei, spre valea Romanilor. Foişorul foloseşte ca pridvor paraclisului. Portretele ctitoriceşti sunt ale domnului Brâncoveanu cu doi băieţi şi al   doamnei Maria cu două fete.

  Palatul Domnesc (1692-1697) Casele domneşti  - devenite mai apoi arhondărie, iar în prezent, având o funcţiune muzeală, este o clădire impozantă care prin dimensiuni şi alcătuire justifică destinaţia iniţială  de mănăstire domnească a Hurezilor destinată a fi necropolă de familie în continuare a celei de la Brâncoveni şi  tot odată sediu voevodal.    Casa Domnească  care adăpostea  la etaj ``Spătăria`` şim locuinţa Domnului este un edificiu de mari dimensiuni, comparabilă ca importanţă doar cu biserica mare, (depăşind în lungime biserica).  Este cu dublă orientare  - sp privind deopotrivă spre curte şi biserică şi spre exterior spre vale.  Are două niveluri cu acces la etaj prin două foişoare, etajul fiind cel locuibil.

  Casa domnească (palatul) gândită în contrapondere - dialog vizual şi compoziţional - cu biserica este dezvoltată pe două nivele. Aici  este folosit un model structural (ce va căpta ulterior o largă răspândire pentru acoperirea suprafeţelor construite mari ) – cupole susţinute prin intermediul arcelor şi a pendentivilor de coloane dispuse de-a lungul axei lungi. Concepţia spaţial planimetrică, repertoriul formal,  utilizarea unor noi forme de boltire, vor  reprezenta  izvor de inspiraţie, mereu redescoperit pentru viitoarele clădiri religioase sau civile în tot secolul al XVIII-lea   Autorul restaurării a păstrat geamlâcul adăugat la faţa exterioară, ca fiind o etapă de dezvoltare valoroasă. După dispariţia lui Brâncoveanu  importanţa palatului domnesc s-a diminuat,  centrul de greutate al interesului s-a mutat spre locul în care a fost amplasat foişorul, lângă vechea stăreţie, de unde egumenul Dionisie avea o privire privilegiată asupra curţii.

                  Trapeza  a fost amenajată ca atare şi zugrăvită la 1705-1706.  Aici fusese prevăzută iniţial intrarea principală (vizibilă pe latura exterioară a incintei).   Relieful locului şi accesul mai facil din spre sud au condus la modificarea intenţiei iniţiale, gangul porţii fiind transformat în trapeză iar intrarea în incintă a fost prevăzută şi practicată pe sub  turnul clopotniţă actual. Poziţia acestei trapeze vis-a-vis de biserica mare este similară cu cele de la Muntele  Athos (Hurezii dintâi nefiind mănăstire de maici). Volumetric şi compoziţional trapeza şi paraclisul alcătuiesc un corp unic, cu rol deosebit în compunerea ansamblului.        

              Turnul poartă/clopotniţă (septembrie 1699 – august 1700) este amplasat pe latura de sud, între casa domnească şi stăreţie peste gangul de la intrare.  De formă patrată în plan, cu scară interioară care urcă până la camera clopotelor (sub care se află o tainiţă boltită  turnul introduce o a doua axă compoziţională  ce vine în contrapondere cu volumul  paraclis – trapeză. 

  Corpurile de chilii/ incinta a I-a (1692-1697).  Având parter şi etaj, corpurile de chilii  care dau spre curte printr-o galerie deschisă, sprijinită pe stâlpi,  sunt dispuse perimetral cu deschidere spre interiorul curţii: pe latura de nord, pe latura de vest (flancând trapeza şi paraclisul), pe latura de sud  (flancând turnul clopotniţă şi casa domnească). Latura de nord este exclusiv ocupată de chilii. La capătul estic al corpului de chilii era locuinţa Doamnei (colţul nord-est),  vis-a-vis de apartamentul Domnului (colţul sud-est). Pe latura de vest clădirea compusă din parter şi etaj cuprinde de asemenea chilii care prind la mijloc paraclisul. Pe latura de sud,  la mijloc prinsă între arhonderie şi chilii, se ridică clopotniţa, care cuprinde  un parter  (gangul de intrare) un etaj - tainiţă şi, ultimul nivel cu camera clopotelor - clopotniţa propriu-zisă.

  Cuhnia şi brutăria, identice ca alcătuire, sunt dispuse în colţurile de nord-vest respectiv sud-vest ale incintei. Pe de o parte după cum sunt poziţionate, reiese că au rol compoziţional în cadrul ansamblului, accentuând simetria incintei şi reperezintă puncte de accent arhitectural.   Pe de altă parte sunt  structuri constructive evoluate - cuhniile reprezintă un tip structural dezvoltat, sunt exemple de virtuozitate tehnică comparabile ca realizare inginerească doar cu cuhniile mănăstirilor Cotroceni şi Văcăreşti sau cu cele de la marile ansambluri de la Athos: de plan pătrat foarte înalte şi frumos boltite cu trompe în colţuri, care merg restrângându-se  progresiv spre partea superioară, unde se termină cu un mic lanternou cu rol de luminastor şi coş de fum.

  Foişorul lui Dionisiezidit la 1753 de arhimandritul Dionisie II Bălăcescu, aflat în colţul de sud-vest al incintei şi împodobit cu somptuozitate, deserveşte stăreţia şi arhondaricul. Foişorul este o piesă de arhitectură unică; rezolvat volumetric şi sculptural în spirit baroc, a devenit astfel un model ce ilustrează  arta  şi arhitectura postbrâncovenească.   

  Zidurile de incintă  (1692-1697) aveau drumuri de strajă şi metereze (vizibile încă din spre exterior).

  Fântâna ridicată intre 1692-1697 este un edicul alipit zidului estic al incintei principale, cu o calotă sferică  rezemată pe stâlpi de piatră şi acoperit în întregime  cu pictură .  

  Incinta a II-a  este construită în aceeaşi etapă de construcţie ca şi incinta I-a (1692-1697) și  circumscrie pe trei laturi incinta principală a mănăstirii precum şi clădirile bolniţei,  în care drumul de acces trece pe sub o clopotniţă mică. Mai jos către sat, este o a treia poartă prin care se pătrunde în spre incinta principală a mănăstirii. Existenţa şi alcătuirea celor două incinte sunt menţionate  pentru prima oară - aşa cum apare în planul austriacului J.  Weiss  (cca. 1731, întocmit în timpul ocupaţiei austriece a Olteniei 1718-1739). Exterior incintei principale către sud, est şi vest este o a doua incintă, exterioară  (este datorată tot etapei Constantin Brâncoveanu),  aici  se află clădiri de dată mai recentă fântâna-baptisteriu (1838), şura, noua casă de oaspeţi destinată adăpostirii pelerinilor. Exterior incintei principale şi în prelungirea laturei de sud a incintei este alipit un corp etajat de clădire - o extindere din secolul XIX (etapa Grigore Brâncoveanu) amplificată în secolul XX cu o mare logie deschisă spre vale.

 • Bibliografie:

  Ș. Balș, Mănăstirea Hurezi. Descoperiri făcute cu prilejul restaurării, DMI, București, 1963, p.7-14.

  V. Brătulescu, Zugravul Constantinos, Mitropolia Olteniei, 1961, nr.10-12, p.688-698.

  Vasile Drăguţ, Arta brâncovenească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
  Idem, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, Editura Minerva, Bucureşti, 1978.
  Idem, Imagine plastică şi imagine literară, în Noi cercetări în domeniul istoriei artei româneşti, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, Bucureşti, 1983.

  Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Editura Minerva, Bucureşti, 1968.

  Î.P.S. Gherasim "Istoria Eparhiei Râmnicului”, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2009

  N. Ghika-Budeşti, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia, BCMI, IV, 1936, p.81-84.

  Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României, București 1908, vol.I, p.183-193.

  Ruxandra Nemțeanu, Raport bianual de monitorizare a Mnăstirii Hurezi, obiectiv înscris în lista Patrimoniului Mondial, BCMI, XVIII, nr.1-2, 2008, p.139-143.

  Ruxandra Nemțeanu, Tereza Sinigalia, Le Monoastere de Hurezi/Hurezi Monastery, în Patrimoine Mondial/World Heritage, MCC, INMI, București, 2007, p.83-119.

  Corina Popa, Un cărturar din Câmpulung de la sfârșitul secolului al XVII-lea, în Ars Transilvaniae, Ed. Academiei, p. 13-16, 1991.

  Corina Popa, „Propositons methodologiques dans l’etude de la peinture murale: la chapelle de monastere de Hurezi” în RESEE”, Bucarest, Editura Academiei, tom XVI, 1978, p. 711-727.

  Corina Popa, Ioana Iancovescu, Mănăstirea Hurezi , Editura Simetria, 2009.

  Corina Popa, Le monastére de Hurezi, în Denkmäler in Rumänien/Monuments en Roumanie, 2010.

  Corina Popa, Monumente medievale din Oltenia, Editura ACS, București, 2011, p.123-144.

  Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX), Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.

  Aurelian Sacerdoțeanu, 250 de ani de la moartea voievodului Constantin Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu și ctitoriile sale în Oltenia, Mitropolia Olteniei, 1964, nr.9, p.713-720, nr.10,721-724.

  Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid în Ţara Românească. Secolele XIV-XVIII, Bucureşti, Editura Vremea, 2000.

  Idem, Dicţionar de artă, Bucureşti, Ed. Meridiane, vol. I, 1995, vol. II, 1998.

  N. Stoicescu, Bibliografia localităților și a monumentelor feudale din România, I-Țara Românească, vol.1: A-L, indici, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 1970, p.369-373.

  I. D. Ştefănescu La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu’au XIX-e siecle, Paris 1932.

  Theodora Voinescu, Pârvu Mutu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968

  Idem, Radu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.

  Marele Dicționar Geografic al României, București, 1902, Stabilimentu Graphic Socecu, vol. I, p.696.

  Fişa de evidenţă, 1964, arhiva INP.

Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivele pe hartă

ro reliefmap 8b